ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
σύμφωνα με το Άρθρο 6.1(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «ΓΚΠΔ») και τον και τον Ν. 4624/2019

Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης, οι όροι Προσωπικά Δεδομένα, Υποκείμενο Δεδομένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας, Εκτελών την Επεξεργασία, Επεξεργασία ή Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή Επεξεργασία Δεδομένων, εποπτική αρχή, Τρίτα Μέρη, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ερμηνεύονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Δήμος Διονύσου ο οποίος εδρεύει στον Διόνυσο Αττικής (εφεξής ο «Διοργανωτής»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας (εφεξής η «Ενέργεια») έχει αναθέσει στην εταιρεία με την επωνυμία WHITE RHINO BRAND EXPERIENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που εδρεύει στην οδό Παπαρρηγοπούλου 9 Τ.Κ. 15 232 (εφεξής η «Διαφημιστική»), ως Εκτελούσα την Επεξεργασία τη διεξαγωγή της ενέργειας. Η Διαφημιστική, στα πλαίσια της ενέργειας και με την ιδιότητά της ως Εκτελούσα την Επεξεργασία έχει αναλάβει την συλλογή και επεξεργασία των κάτωθι στοιχείων (προσωπικά δεδομένα) από τους συμμετέχοντες στην ενέργεια (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»):

  • ονοματεπώνυμο
  • περιεχόμενο ενός ενυπόγραφου κειμένου ευχών
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

(εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»).
Η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την νομική βάση της συγκατάθεσης (Άρθρο 6.1(α) ΓΚΠΔ) με σκοπό την καταχώρηση στον ιστότοπο του Δήμου του ονοματεπώνυμού, του κειμένου ευχών και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των συμμετεχόντων και την δημοσίευση/ ανάρτηση στον ιστότοπο του Δήμου του ονόματος και του κειμένου ευχών των συμμετεχόντων.

Ο Διοργανωτής ή / και η Διαφημιστική έχουν διασφαλίσει με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τύχουν επεξεργασίας με την δέουσα ασφάλεια και αποκλειστικά για τον/τους σκοπό/σκοπούς για τον/τους οποίο/οποίους θα συναινέσουν οι Συμμετέχοντες, ενώ τυχόν υπεργολάβοι τους δεσμεύονται να ακολουθούν τους ίδιους όρους.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των ανωτέρω Προσωπικών Δεδομένων για τον κάθε έναν από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας. Η παροχή της συγκατάθεσης αυτής είναι εθελοντική αλλά τυχόν άρνηση τους να παράσχουν την συγκατάθεση τους δεν θα επιτρέπει την καταχώρηση και δημοσίευση/ ανάρτηση στον ιστότοπο του Δήμου του ονόματος και του κειμένου ευχών. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων με μελλοντική ισχύ εγγράφως στο κατωτέρω email του Διοργανωτή ή / και της Διαφημιστικής ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης τους προ της δημοσίευσης/ ανάρτησης το όνομα και το κειμένου ευχών τους δεν θα δημοσιεύεται / αναρτάται ενώ σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης τους μετα την δημοσίευση/ ανάρτηση ο Διοργανωτής ή / και η Διαφημιστική θα προβούν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε η δημοσίευση/ ανάρτηση να διαγραφεί από τον ιστότοπο.

Μετά την κατά τα άνω ημερομηνία λήξης της ανωτέρω επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση μετα τη πάροδο δυο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης/ ανάρτησης στον ιστότοπο του Δήμου, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με την ενέργεια, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων / νικητών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβασθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να (i) έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σας ή/και (ii) να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, τη διόρθωση, τη συμπλήρωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας ή το κλείδωμα των προσωπικών δεδομένων σας, (iii) να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και (iv) να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη φορητότητα). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά ή σε περίπτωση ερωτήσεων ή παραπόνων που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διοργανωτή ή / και της Διαφημιστικής.

Για τoν Μανώλη Ρότα (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) :
υ/ο DPO
Δ/νση : Παπαρρηγοπούλου 9, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο : 2160006883
Email : m.rotas@whiterhino.gr

Για την Ανθούλα Ελένη Σκρέτα(Εκτελούσα την Επεξεργασία) :
υ/ο DPO
Δ/νση : Παπαρρηγοπούλου 9, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο : 2160006883
Email : f.skreta@whiterhino.gr

Περαιτέρω έχετε δικαίωμα προσφυγής ή καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) αφού όμως έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω της ανωτέρω διαδικασίας. Για την αρμοδιότητα της Αρχής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1, Aθήνα 115 23, τηλ: 210- 6475600) και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Έλαβα γνώση των ανωτέρω και δηλώνω ότι Συναινώ στην επεξεργασία των ανωτέρω Προσωπικών μου Δεδομένων με σκοπό την καταχώρηση στον ιστότοπο του Δήμου και την δημοσίευση/ ανάρτηση τους στον ιστότοπο του Δήμου με διάρκεια επεξεργασίας έως και δυο (2) μήνες μετα την δημοσίευση/ ανάρτηση στον ιστότοπο του Δήμου